Pohoda prostředí a kvalita vzduchu v místnosti

Pravidelné měření kvality vzduchu v místnosti a pohody prostředí na pracovištích umožňuje přesné nastavení ovzduší v místnosti a snižuje riziko výpadků personálu z důvodu nemoci. Měření kvality vzduchu v místnosti a pohody prostředí vede rovněž k tomu, že je podporována výkonnost zaměstnanců.

Měření a sledování kvality vzduchu v místnosti

Jako měřítko kvality vzduchu je brán v úvahu obsah CO2 v místnosti. S měřícími přístroji od firmy Testo posuzujete kvalitu vzduchu v místnosti a klimatické poměry např. v kancelářské budově, na základě kombinovaného měření obsahu CO2, teploty a vlhkosti vzduchu v podobě krátkodobého nebo dlouhodobého měření.

  • Více

Měření tepelné pohody

Tělesné a duševní zdraví člověka v místnosti, jeho pocit pohody, závisí na řadě určitých vnějších vlivů. Tyto veličiny je možné měřit a odpovídajícím způsobem ovlivňovat pomocí měření pohody prostředí: jsou to teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu a tepelné vyzařování.

  • Více

Měření WBGT na pracovištích zatížených horkem

Přímé extrémní podmínky na pracovištích často vedou ke komplikované pracovní zátěži. Tím jsou dotčeni především lidé, kteří pracují na tak zvaných pracoviští zatížených horkem.

Měření indexu WBGT (Wet-Bulb-Globe-Temperature), které je ve shodě s normou, slouží k posouzení pracovišť, která jsou zatížena tepelným vyzařováním a také k určení maximálního přípustného času expozice.

S multifunkčním měřícím přístrojem testo 480 se sondou WBGT toto tepelné zatížení změříte a zkontrolujete, např. v ocelářském průmyslu podle DIN 33403 a ISO 7243.